Search form

Salmo 18:19

19Te ni ndatau ña ya ja koo san in nuu nune jite,

ni skaku niꞌnu ña ya, chi junkuaan ini ña ya jin san.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index