Search form

Salmo 18:26

26Te xneꞌe ni maa ni ja ia vii kuu ni jin ñayiu vii,

te ndichi ini ni na tnundoꞌo tetniuu ni siki ñayiu kueꞌe.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index