Search form

Salmo 18:40

40Te ni saꞌa ni ja ni ka ndajiokuiin tee ka kaꞌan uꞌu ña jin san,

saa te ni xnaa san tee yun ja ka skexiko ña de jin san.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index