Search form

Salmo 18:8

8Te ni kee ñuaꞌa xnii ya, te yuꞌu ya ni kee ñuꞌu ja teñuꞌu ña,

te ni skunta ya tikayi ñuꞌu ja kai koko koko.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index