Search form

Salmo 19:12

12Su tu na in, te ndakuni jakueꞌe saꞌi,

su konekaꞌnu ini ni, vi Jitoꞌo, na jakueꞌe saꞌa san, te tu jini san.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index