Search form

Salmo 22:19

19Su maa ni, vi Jitoꞌo, ja taa ni jandakui san,

ma kuu jika ni nuu oo san.

Neꞌe ñama ni, te chindee chituu ña ni.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index