Search form

Salmo 22:25

25Te maa ni taa yaa ja jita san nuu ni, vi Dios,

nuu ka ndututu kuaꞌa ndevaꞌa san,

te vi jin nuu ñayiu ka yuꞌu niꞌnu ña jin ni, skunkuu san tnoꞌo ni kee yuꞌu san.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index