Search form

Salmo 22:26

26Te maa ni ja ka kundaꞌu ni, vi kaa ni guaa ndee vi chitu chii ni,

te maa ni ja ka ndanduku ni Jitoꞌo Dios, vi saꞌa kaꞌnu ni ya,

te vi koo vii vi koo vaꞌa ni nikuii nikani.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index