Search form

Salmo 22:29

29Te ndiꞌi maa ni, ñayiu kuika ja ka oo ñuyiu yaꞌa,

vi kindei vi kititi ni, te vi chiñuꞌu ni ia Dios.

Te ndiꞌi ñayiu vi ja ka oi ja vi ndui ñuyaka,

chi ma kuu vi saꞌa mai ja vi kotekui.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index