Search form

Salmo 22:3

3Su maa ni, chi ia ii kuu ni,

te nukoo maa ni nuu tatnuni ni,

te ka jita ñayiu Israel nuu ni.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index