Search form

Salmo 23:3

3Te ndataa ya jandakui san,

vi jaka ña ya ja na kaka ndaa san nuu ichi ya,

nagua ja na koo jayiñuꞌu nuu maa ya.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index