Search form

Salmo 25:13

13Te koo vii koo vaꞌi, te kuñaꞌi ñundeꞌi ja vi saꞌa jajin ndikin tatai.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index