Search form

Salmo 25:15

15Te siun ni yinuu san nuu Jitoꞌo,

chi maintnoꞌo maa ya, guaa skaku niꞌnu ña ya ja ma kanakau san nuu tnundoꞌo.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index