Search form

Salmo 25:22

22Skaku niꞌnu ni ñayiu Israel nuu ndiꞌi tnoꞌo suchi ini ja ka tnaꞌi, vi Dios.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index