Search form

Salmo 25:6

6Konaꞌa ni, vi Jitoꞌo, ja ia vaꞌa ini kuu ni,

chi siun ni kundaꞌu ini ña ni jin san.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index