Search form

Salmo 26

Tu na yika kuechi ka tavi kao nuu ia Dios

Yaa ni tee David

1Saꞌa ndaa ni ja jaꞌa san, vi Jitoꞌo san, chi jika ndaa san, te tu na jakueꞌe saꞌa san,

te kukanu ini ña san jin maa ni, vi Jitoꞌo san, te tu kasiki san ja saꞌa san.

2Koto tnuni ña ni, vi Jitoꞌo san, te kuni ni naxa oo san.

Skuaꞌa ni jajintnuni san vi anu san, te kuni ni.

3Chi naꞌa san ja kundaꞌu ini ña ni,

te siun ni jika san ichi ndaa ni.

4Te tu ka junkoo san jin tee inu tnoꞌo,

te ni tu ka nitnaꞌa san jin ñayiu ka saꞌa jani ini.

5Te skexiko san nuu ka ndututu tee ka saꞌa jakueꞌe,

te tu ka junkoo in ni san jin tee kueꞌe ndevaꞌa.

6Ndakate san ndaꞌa san ja xneꞌe san ja tu na yika kuechi san,

te kuu kiondita san nuu ka soko kiti nuu ni, vi Jitoꞌo san.

7Te kata san yaa ja ndakuantaꞌu san nuu ni,

te ndakani san ndiꞌi tniuu naꞌnu saꞌa ni.

8Kutoo san veꞌe nuu oo ni, vi Jitoꞌo san,

vi nuu oo ndiaꞌa ni ja yeꞌe tajan ni.

9Te ma kuandetu ni ja in ni vi kuu san jin ñayiu ka saꞌa yika kuechi,

te ni ma ndakindee ni ja jichi ja kanda san inuu jin nagua saꞌa ni jin ñayiu ka jaꞌni ndiyi.

10Chi ninoꞌo ni jakueꞌe ka saꞌa ñayiu yun jin ndaꞌi,

te ndaꞌa kuaꞌi ñuꞌu chitu ja ka kutaꞌui jin jakueꞌe ka saꞌi.

11Su sein, chi jika ndaa san,

te kundaꞌu ini ña ni, te skaku niꞌnu ña ni jin san.

12Chi nukuiin yutnu san nuu ichi ni,

te chiñuꞌu ña san jin ni, vi Jitoꞌo san, nuu ka ndututu ñayiu maa ni.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index