Search form

Salmo 26:5

5Te skexiko san nuu ka ndututu tee ka saꞌa jakueꞌe,

te tu ka junkoo in ni san jin tee kueꞌe ndevaꞌa.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index