Search form

Salmo 28

Nini ia Dios nuu ka jikantaꞌuo nuu ya

Yaa ni tee David

1Nuu maa ni kana san, vi Jitoꞌo san, chi kuu ni na kuinio in kava ja jito jini ña ni.

Konini ni joo tnoꞌo kaꞌan san, chi nuu ja ma konini ni tnoꞌo kaꞌan san,

te kuu san na kuinio ndiyi ja makee nuu yau ñaña.

2Konini ni joo tnoꞌo jikantaꞌu san nuu ni, nuu kana san ja chituu ña ni jin san,

te kaneꞌe san ndaꞌa san ichi nuu oo veñuꞌu ii ni.

3Te ma kindee ni ja jichi ja kanda san inuu jin nagua saꞌa ni jin ñayiu kueꞌe,

te ni jin ñayiu ka saꞌa jakueꞌe ndevaꞌa,

ja ka kaꞌin ja ka oo mani jin in ñani in tnaꞌi,

su ninoꞌo jakueꞌe ka ndakani ini jin anui.

4Su tetniuu ni tnundoꞌo vi tnaꞌi jin nagua ka saꞌa mai.

Saꞌa ni ja na vi ndatniuyaꞌui jin jakueꞌe ka saꞌi.

Ndaxtenaa ni jin nagua ka saꞌi jin sava ka ñayiu,

te na vi ndaniꞌi vi ndatnaꞌa mai jin jakueꞌe ka saꞌi yun.

5Chi tu ni ka tanui tniuu naꞌnu ni saꞌa ni, vi Jitoꞌo,

te ni tniuu ni saꞌa ni jin ndaꞌa ni,

te yun guaa xnaa ni jin, te ma ndoneꞌe saꞌun ka ni jin.

6Kaꞌnu kuu Jitoꞌo, chi ni onini ya tnoꞌo ni jikantaꞌu san nuu ya.

7Te Jitoꞌo, chi taa ya jandakui san, vi kuu ya kaa tikute ja in niꞌnu in sagua ya ja jaꞌa san,

te ni kukanu ini anu san ya, te ni chituu ña ya.

Te yun guaa kusii ini san, te jita san in yaa ja ndakuantaꞌu san nuu ya.

8Jiñaꞌa Jitoꞌo jandakui ñayiu ñuu ya,

te in niꞌnu in sagua ya vi skaku niꞌnu ya tee ni kaji ya ja kotatnuni de.

9Skaku ni ñayiu ñuu ni, vi Jitoꞌo san, te saꞌa vii saꞌa vaꞌa ni ñayiu maa ni.

Koto ni jin na kuinio in tee jito ndikachi, te kondeka konduu ni jin nikuii nikani.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index