Search form

Salmo 3:3

3Su maa ni, vi Jitoꞌo san, kuu ni na kuinio kaa tikute ja tavaꞌa ña ni,

te maa ni kuu ia taa jayiñuꞌu nuu san,

vi maa ni kuu ia ndataa tnoꞌo ndee ini.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index