Search form

Salmo 30:1

Na vi katao nuu ia Dios ja ka ndakuantaꞌuo nuu ya

Yaa ni tee David ja vi kata nuu veñuꞌu

1Saꞌa kaꞌnu ña san jin ni, vi Jitoꞌo, chi ni ndatau ña ni nuu tnundoꞌo,

te tu ni jandetu ni ja vi kuaku ndee ña ñayiu ka kaꞌan uꞌu ña jin san.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index