Search form

Salmo 31:15

15Te nuu ndaꞌa maa ni oo nagua kokuu jin san.

Skaku niꞌnu ña ni nuu ndaꞌa ñayiu ka kaꞌan uꞌu ña,

vi nuu ndaꞌa ñayiu ka sondikin ña jin san.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index