Search form

Salmo 31:19

19Nase vivii kaꞌnu ja kundaꞌu ini ni ñayiu ka yuꞌu niꞌnu ña jin ni,

te tavaꞌa ni jandaꞌu ini ni na kuinio in jakuika ndevaꞌa,

te vi jin nuu sava ka ñayiu, te jaꞌnde ni jiñaꞌa ni nuu ñayiu ka kukanu ini ña jin ni.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index