Search form

Salmo 31:24

24Te vi koyutnu ndiꞌi maa ni ja ka kukanu ini ni Jitoꞌo,

te vi kondee ini anu ni.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index