Search form

Salmo 31:3

3Chi maa ni kuu in kava san vi in veꞌe sukun san,

te saꞌa ni ja na koo jayiñuꞌu nuu ni,

te kondeka ña ni jin san na ichi kaka san.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index