Search form

Salmo 31:8

8Te tu ni jandetu ni ja kanakau san nuu ndaꞌa ñayiu ka kaꞌan uꞌu ña jin san,

chi ni jani ña ni in nuu jite ndevaꞌa.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index