Search form

Salmo 32

Vi naꞌmao yika kuechio te konekaꞌnu ini ia Dios

Tnoꞌo jaꞌvi ni tee David.

1Na taꞌu na ndetu ñayiu ni jakaꞌnu ini ia Dios jakueꞌe saꞌi

vi ni kindee ya yika kuechi.

2Na taꞌu na ndetu tee ja tu xtavi ña ia Dios jin yika kuechi de,

vi tu na tnoꞌo xndaꞌu ña oo ini anu de.

3Te nuu tu ni naꞌma san yika kuechi san,

te makuita yiki kuñu san,

te ndiꞌi ni kiuu tnana ndaꞌu san.

4Chi nduu vi ñuu ni tetniuu ni tnundoꞌo siki san,

te na kuinio ita ja maxii saꞌa ja iꞌni yoo yichi,

saa makuita san, vi Jitoꞌo san.

5Su ni naꞌma san yika kuechi san nuu ni,

te tu ni tayuꞌu san jakueꞌe saꞌa san,

chi ni kachi san: “Na naꞌmao yika kuechio nuu Jitoꞌo Dios”.

Te ni jakaꞌnu ini ni jakueꞌe saꞌa san vi yika kuechi san.

6Yun guaa ka ndakuatu ndiꞌi ñayiu vii

nuu maa ni, nuu ka tnaꞌi tnoꞌo suchi ini.

Te visi na ndachitu kuakuaꞌa ndute,

su ma kenta de nuu ka oi.

7Chi maa ni kuu ia in niꞌnu in sagua,

te tavaꞌa ña ni nuu tnoꞌo suchi ini,

te saꞌa ni ja vi kionduu ña ñayiu jin san,

te vi katai yaa ja skaku niꞌnu ña ni.

8Te kachi Jitoꞌo: “Kaxtnoꞌo maa rin nuu ron,

vi xneꞌe rin na ichi kaka na ichi kuu ron,

vi koxteku ña maa rin,

vi kinuu guaꞌa ña rin jin ron.

9Te ma kokuu ron na kuinio kuai, axi na kuinio kiti ndee,

ja tu ka jinkuiꞌnu ini ti,

ja vi nini kuu ja vi tnaa ñayiu yoꞌo yuꞌu ti, te vi chiꞌi in kaa yuꞌu ti,

saa vi kundei ja vi kaꞌnui ti ja jatnaꞌa ña ti jin ron”, kachi ya.

10Te kuakuaꞌa tnoꞌo suchi ini vi tnaꞌa ñayiu kueꞌe,

su ñayiu kukanu ini Jitoꞌo Dios, chi kaꞌan ndaꞌu kaꞌan kee ña maa ya jin.

11Vi kokuu sii ini maa ni, ñayiu guaꞌa, nuu Jitoꞌo,

te vi kata vi kana ndiꞌi maa ni ja ka kuu ni ñayiu ndaa.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index