Search form

Salmo 33:16

16Te ma kaku niꞌnu rey jin kuakuaꞌa soldado de,

te ni ma kaku tee ndee ini jin jandakui ndevaꞌa de.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index