Search form

Salmo 33:9

9Chi ni kaꞌan ya, te ndiꞌi ni junkoo,

te ni tatnuni ya, te ndiꞌi ka junkoo yutnu.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index