Search form

Salmo 34:16

16Su kiti ini ya nuu ñayiu ka saꞌa jakueꞌe, te xnaa ña ya nuu ñuyiu,

te ma vi kondakaꞌan saꞌun ka ña jin ñayiu kueꞌe yun.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index