Search form

Salmo 35:14

14Ni okusuchi ini san ja jaꞌa de,

na kuinio in ñani maa san axi na kuinio in tee ndeka tnaꞌa guaꞌa jin san,

te ni osaꞌa ndaꞌu ni osaꞌa kee san ja tnaꞌu ini san, na kuinio ja ni jiꞌi nana san.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index