Search form

Salmo 36:3

3Te ninoꞌo ni tnoꞌo kueꞌe vi tnoꞌo xndaꞌu ña kaꞌin,

te ni xndoi ja ñayiu niꞌnu ini kui, vi ja saꞌa guaꞌi.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index