Search form

Salmo 36:6

6Te tniuu ndaa ja saꞌa ni kuu na kuinio yuku sukun,

te tnundoꞌo ja tetniuu ni nuu sandaa ni kuechi kuu na kuinio in mar ja kaꞌnu vi kunu.

Te maa ni, vi Jitoꞌo, guaa jito jini ni ñayiu vi kiti.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index