Search form

Salmo 37:29

29Ñayiu ndaa, chi vi saꞌa jajin ñuꞌu,

te nikuii nikani vi koi nuu ñuꞌu yun.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index