Search form

Salmo 37:7

7Kasi yuꞌu ni, ma kaꞌan saꞌun ni nuu Jitoꞌo, te kondetu kaꞌnu ni ja na chituu ña ya.

Ma kuxii ini ni jin ñayiu ka saꞌa jakueꞌe ja kekuei guaꞌi jin ja ka saꞌi.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index