Search form

Salmo 38:4

4Chi vi ja ni jinonta jakueꞌe saꞌa san ndee xini san,

na kuinio in javee ndevaꞌa ja ma kundee san kondiso san.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index