Search form

Salmo 38:7

7Chi nii yata san jatu ja yiꞌi ndevaꞌa ña kiji,

te nii nuu yiki kuñu san kuꞌu.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index