Search form

Salmo 39:5

5Chi joo ni kiuu ni taa ni ja koteku san,

te masu na ja vaviꞌi kuu ja teku san nuu ni.

Te ja ka teku ndiꞌi ñayiu kuu nani kuinio in ja jaka inio.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index