Search form

Salmo 39:8

8Ndatau ña ni nuu ndiꞌi jakueꞌe saꞌa san,

te ma kuandetu ni ja vi kuaku ndee ña ñayiu vasa jin san.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index