Search form

Salmo 4:5

5Vi soko ni nuu Jitoꞌo jin in anu ndaa ni,

te vi kukanu ini ni ya.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index