Search form

Salmo 40:6

6Chi tu junkuaan ini ni kiti ja ka soko ñayiu ni ndatniuu ja ka soko nuu ni,

te ni tu jikan ni ja vi teñuꞌu ñayiu kiti, ni ja vi sokoi nuu ni, ja konekaꞌnu ini ni yika kuechi.

Su ni june ni soꞌo san ja konini san tnoꞌo kaꞌan ni.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index