Search form

Salmo 42:4

4Nuu ndakaꞌan san yaꞌa, te vi kukueli san ja kusuchi ini san,

chi ndakaꞌan san naxa ni ka ojika san jin ñayiu kuaꞌa,

te ni ojaka san jin, ni ojaꞌankuei san ndee veꞌe maa ia Dios.

Te ni ka okana san ja ka kusii ini san vi ni ka ondakuantaꞌu san nuu ya,

te ni ka osaꞌa san in viko kaꞌnu kiuu yun.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index