Search form

Salmo 44:1

Ka ndakuatu ñayiu nuu ia Dios ja na chindee chituu ña ya

Yaa ni ka tee ndikin tata Coré

1Ka nini san jin soꞌo san, vi Dios, ja ka ndakani tata san

tniuu naꞌnu ni saꞌa ni kiuu ja ni ka oo de ndee tiempu ja ni yaꞌo yun.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index