Search form

Salmo 44:13

13Te ni saꞌa ni ja ka nani ka ndujin ña ñayiu ka oo yatni jin san,

vi ka jaku ndee ña vi ka saꞌa kuasun ña ñayiu ka oo nuu oo san.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index