Search form

Salmo 44:19

19Te visi ni saa, te ni tnaa ña ni ndee kava veꞌe nuu ka oo vaꞌu lobo,

te ni chisaꞌu ña ni jin janee ndevaꞌa ja na vi kuu san.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index