Search form

Salmo 44:23

23Ndoto ni, vi Jitoꞌo san.

¿Nau ja kixin kixin ni?

Ndakoo ni te ma xndendoo ndaꞌu ña ni nikuii nikani.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index