Search form

Salmo 44:7

7Chi maa ni skaku niꞌnu ña nuu ndaꞌa ñayiu ka kaꞌan uꞌu ña,

te jiñaꞌa ni ja kanoo nuu ñayiu ka skexiko ña jin san.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index