Search form

Salmo 45:1

Yaa ka jita nuu tnandaꞌa rey

Yaa ni ka tee ndikin tata Coré

1Ndee anu san kana tnoꞌo guaꞌa ja kaꞌan san, te jita san nuu rey.

Te yaa san kuu na kuinio yutnu tee in tee ñama tee.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index