Search form

Salmo 45:13

13Te vi yeꞌe vi tajan sesiꞌi rey oi ini veꞌi,

niꞌnui in saꞌun ni ndukutu jin yuaꞌa kuu oro.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index