Search form

Salmo 46:1

Dios kuu ia jito jini ña

Yaa ni ka tee ndikin tata Coré

1Dios kuu ia jito jini ña, vi taa ya jandakuio,

ia chituu ñama ña nuu ka tnaꞌo tnundoꞌo.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index