Search form

Salmo 46:10

10Te kachi ia Dios: “Vi koo titiꞌi,

te vi ndakuni ja maa rin kuu Dios,

chi kokuu kaꞌnu rin nuu ñayiu in in ñuu,

vi kokuu kaꞌnu rin nuu ñayiu ninii ñuyiu”.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index